این سخن از کیست؟(شفاعت من شامل حال کسی که نماز را سبک بشمارد نمیشود

این سخن از کیست؟(شفاعت من شامل حال کسی که نماز را سبک بشمارد نمیشود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی