این سخن از کیست:تواضع موجب نشر و آشكار شدن فضيلت مي‌شود.

این سخن از کیست:تواضع موجب نشر و آشكار شدن فضيلت مي‌شود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی