این سخن از کیست(در ادب همین بس که در نعمت ها و نیاز هایش جز پروردگار خویش را شریک نکند)

این سخن از کیست(در ادب همین بس که در نعمت ها و نیاز هایش جز پروردگار خویش را شریک نکند)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی