حضرت ........ میفرماید :سخن همچون دواست اندکش سودمند و بسیارش کشنده است

حضرت ........ میفرماید :سخن همچون دواست اندکش سودمند و بسیارش کشنده است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی