در جنگ خندق به پیشنهاد چه کسی خندق ها حفر شد ؟

در جنگ خندق به پیشنهاد چه کسی خندق ها حفر شد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی