این حدیث از کدام معصوم میباشد؟ هر مردي که فرزند خود را نفرين کند، مبتلا به فقر مي شود

این حدیث از کدام معصوم میباشد؟ هر مردي که فرزند خود را نفرين کند، مبتلا به فقر مي شود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی