این سخن از کیست(دانشگاه باید دانشگاه (محل کسب علم) باشد،دانشگاهی که دانشگاه (محل کسب علم) نباشد دانشگاه نیست)؟

این سخن از کیست(دانشگاه باید دانشگاه (محل کسب علم) باشد،دانشگاهی که دانشگاه (محل کسب علم) نباشد دانشگاه نیست)؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی