بي گمان همچنان كه كشت تشنه باران است، صاحبان خرد نيز به ادب نيازمندند.... این سخن ازکیست؟؟؟؟

بي گمان همچنان كه كشت تشنه باران است، صاحبان خرد نيز به ادب نيازمندند.... این سخن ازکیست؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی