دو خصلت در مؤمن فراهم نيايد، بخل ورزي و اخلاق بد.

دو خصلت در مؤمن فراهم نيايد، بخل ورزي و اخلاق بد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها