شریفترین خصلت‌های اخلاقی، تواضع، حلم و بردباری و نرم خویی هستند.

شریفترین خصلت‌های اخلاقی، تواضع، حلم و بردباری و نرم خویی هستند.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی