امام خمینی(ره) در وصیتنامۀ سیاسی الهی خود به کدامیک از افراد زیر لقب \\"جنایت پیشۀ دوره گرد\\" داده است؟

امام خمینی(ره) در وصیتنامۀ سیاسی الهی خود به کدامیک از افراد زیر لقب \\"جنایت پیشۀ دوره گرد\\" داده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی