مروّت، از فضيلت هاي هر آييني است و هر آييني كه مروت ندارد، خيري در آن نيست.... این سخن از کیست؟؟؟؟

مروّت، از فضيلت هاي هر آييني است و هر آييني كه مروت ندارد، خيري در آن نيست.... این سخن از کیست؟؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی