روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟

روس ها در چه ماهی انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ژانویه (3 نفر)
  • سپتامبر (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی