میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نیروی کنونی ماست .!از کیست؟

میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نیروی کنونی ماست .!از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی