جرم زمین چند برابر ماه است؟

جرم زمین چند برابر ماه است؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 81 برابر (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی