فلزی که در دمای اتاق مایع است؟؟؟

فلزی که در دمای اتاق مایع است؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی