در کدام مقیاس اندازه گیری واحدهای اندازه گیری با هم برابر نیستند؟یاسمنم23

در کدام مقیاس اندازه گیری واحدهای اندازه گیری با هم برابر نیستند؟یاسمنم23

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • اسمی (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی