انسان میتواند در حال حرکت چه مقدار دمای زیر صفر را تحمل کند !؟ (mehdiavatar)

انسان میتواند در حال حرکت چه مقدار دمای زیر صفر را تحمل کند !؟ (mehdiavatar)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی