با ... ارتفاع، دمای هوا ... می یابد.

با ... ارتفاع، دمای هوا ... می یابد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی