(خودپسندىِ آدمى، نشانه كم عقلى او است)این حدیث ازکیست؟

(خودپسندىِ آدمى، نشانه كم عقلى او است)این حدیث ازکیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی