طاووس با نگاه کردن به كدام یك از اعضای بدنش به گریه می‌افتد؟

طاووس با نگاه کردن به كدام یك از اعضای بدنش به گریه می‌افتد؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • پاهایش* (4 نفر)
  • دمش (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی