این سخن از کیست؟ در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا ناامید نشوید.

این سخن از کیست؟ در انتظار فرج باشید و از رحمت خدا ناامید نشوید.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی