اين جمله از كيست ؟ بهترین شما كسى است كه به خیرش امیدوار و از شرّش در امان باشند

اين جمله از كيست ؟ بهترین شما كسى است كه به خیرش امیدوار و از شرّش در امان باشند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی