چه كسی پیامبر را ابتر خواند كه خدا در سوره كوثر خود این فرد را ابتر میخواند؟

چه كسی پیامبر را ابتر خواند كه خدا در سوره كوثر خود این فرد را ابتر میخواند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی