امام علی در رابطه با انجام عمل و تاخیر نینداختن انجام عمل خیر چه فرموده است؟

امام علی در رابطه با انجام عمل و تاخیر نینداختن انجام عمل خیر چه فرموده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی