در بین مولکول های کدام ماده، نیروی ربایش وجود ندارد؟

در بین مولکول های کدام ماده، نیروی ربایش وجود ندارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی