تجربه نشان داده است که ... با شنیدن موسیقی ، بزرگترین تخم را می گذارد.mina72

تجربه نشان داده است که ... با شنیدن موسیقی ، بزرگترین تخم را می گذارد.mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی