کوتاه ترین زن و مرد جهان به ترتیب چند سانتی متر هستند؟

کوتاه ترین زن و مرد جهان به ترتیب چند سانتی متر هستند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی