گالیله، دانشمند ایتالیایی، اولین کسی است که اظهار کرد .......... ثابت است.

گالیله، دانشمند ایتالیایی، اولین کسی است که اظهار کرد .......... ثابت است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی