مدت زماني كه نور خورشيد براي رسيدن به زمين سپري ميكند:

مدت زماني كه نور خورشيد براي رسيدن به زمين سپري ميكند:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی