کدام کلمه متضاد واژه ی (شعف) می باشد؟

کدام کلمه متضاد واژه ی (شعف) می باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی