كدام كلمه به معني گناه كار است؟!

كدام كلمه به معني گناه كار است؟!

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی