این شعر از کیست؟(بسی رنج بردم در این سال سی * عجم زنده کردم بدین پارسی)

این شعر از کیست؟(بسی رنج بردم در این سال سی * عجم زنده کردم بدین پارسی)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی