کدام قالب شعری برای سرودن داستانها و مطالب طولانی مناسب است ؟

کدام قالب شعری برای سرودن داستانها و مطالب طولانی مناسب است ؟

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مثنوی (5 نفر)
  • قطعه (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی