کدام قالب شعری برای سرودن داستانها و مطالب طولانی مناسب است ؟

کدام قالب شعری برای سرودن داستانها و مطالب طولانی مناسب است ؟

تاکنون 214 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مثنوی (156 نفر)
  • قطعه (57 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی