كلمه ي crazy هم معني با كدام كلمه است؟

كلمه ي crazy هم معني با كدام كلمه است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی