نام پدر رستم در شاهنامه چست؟

نام پدر رستم در شاهنامه چست؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زال (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی