پيامبري كه در فراق فرزند خود به حدي گريه كرد كه چشمانش نابينا شد چه نام دارد؟

پيامبري كه در فراق فرزند خود به حدي گريه كرد كه چشمانش نابينا شد چه نام دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی