عملیات والفجر8 توسط کدام لشکر اسلام انجام شد؟

عملیات والفجر8 توسط کدام لشکر اسلام انجام شد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی