عبارت (فراهم آوردن زمینه برای رشد و شکوفایی استعداد های ذهنی انسان) تعریف کدام گزینه است؟

عبارت (فراهم آوردن زمینه برای رشد و شکوفایی استعداد های ذهنی انسان) تعریف کدام گزینه است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • تعلیم (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی