کدام گزینه جز شرایط ازادی مشروط است ؟

کدام گزینه جز شرایط ازادی مشروط است ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی