خاموشي براي كسي كه ذكر خدا گويد، عبادت است.

خاموشي براي كسي كه ذكر خدا گويد، عبادت است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی