در کدام جنگ شمشیر حضرت علی (ع) شکست؟

در کدام جنگ شمشیر حضرت علی (ع) شکست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی