پیامبری که در نوزادی خود را عبدالله نامید:

پیامبری که در نوزادی خود را عبدالله نامید:

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت عیسی(ع) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی