اولین کسی که شکر تهیه کرد؟

اولین کسی که شکر تهیه کرد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت نوح (ع) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی