این سخن از کیست؟ حق را باید مطالبه کرد اگر چه با سختی باشد

این سخن از کیست؟ حق را باید مطالبه کرد اگر چه با سختی باشد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی