آیا شخص می تواند زکات خود را برای بنای مسجد یا ساخت راه ها صرف کند؟

آیا شخص می تواند زکات خود را برای بنای مسجد یا ساخت راه ها صرف کند؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی