صرف کردن این اموال در راه طاعت خدا بزرگترین نعمت است وخرج کردن آن در راه معاصی او بزرگترین مایه عذاب.

صرف کردن این اموال در راه طاعت خدا بزرگترین نعمت است وخرج کردن آن در راه معاصی او بزرگترین مایه عذاب.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی