خوش صدا ترین پیامبر کدام پیامبر بود؟

خوش صدا ترین پیامبر کدام پیامبر بود؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت داود(ع) (4 نفر)
  • حضرت یوسف(ع) (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی