این سخن از کیست(دنیا بازاری است که پاره ای از مردم درآن سود برند وپاره ای دیگر زیان کنند)؟

این سخن از کیست(دنیا بازاری است که پاره ای از مردم درآن سود برند وپاره ای دیگر زیان کنند)؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی