برنامه ریزی فراگردی است........برای جهت دادن منطقی به فعالیت های جمعی

برنامه ریزی فراگردی است........برای جهت دادن منطقی به فعالیت های جمعی

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی